REGULAMIN HOTELU AQUARIUS W ODOLIONIE 87-700 UL. SZOSA CIECHOCIŃSKA 7

Serdecznie witamy Państwa w Hotelu Aquarius Jest nam miło Państwa gościć. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który ma służyć zapewnieniu Państwu komfortowego i bezpiecznego pobytu.

1. Regulamin hotelowy określa zasady świadczenia usług przez Hotel, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu we wszystkich jego obiektach i przestrzeniach, w tym w obiekcie noclegowym, i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa hotelowej karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zadatku, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług w Hotelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu hotelowego w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa w Hotelu.
2. Przez obiekt noclegowy rozumie się łącznie jako całość zespół budynków z miejscami noclegowymi, który obejmuje (z uwzględnieniem specyfiki danego budynku): – Budynek Hotelowy
3. Regulamin hotelowy obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
4. Integralną częścią regulaminu hotelowego jest autorski program Hotelu – Polityka Bezpieczeństwa.
5. Regulamin hotelowy i Polityka Bezpieczeństwa są ogólnie dostępne dla Gości – znajdują się na stronie internetowej Hotelu i do wglądu w Recepcji.
6. Gość jest zobowiązany stosować się do regulaminu hotelowego i Polityki Bezpieczeństwa.
7. Hotel jest obiektem całorocznym i jest czynny 24h/dobę i 7 dni w tygodniu. Z wyjątkiem wyznaczonych przez hotel terminów świątecznych.
8. Hotel świadczy usługi zgodnie z kategorią do której został zaszeregowany – 3* i wynikającym z tego tytułu standardem.
9. Opiekunem Gościa, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Recepcja Hotelowa lub Recepcja Wellness Spa
10. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję. oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

11. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) Odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
b) Komfortowy pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, chyba że upoważnione do tego organy państwowe poproszą o udostępnienie danych osób przebywających w Hotelu
c) Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu
d) Sprzątanie pokoju
e) Sprawną pod względem technicznym obsługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być szybko usunięte, Hotel dołoży starań aby w miarę możliwości zamienić zajmowany pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności
12. Hotel na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie następujące usługi nie związane stricte z usługami hotelowymi:
a) Udzielanie informacji związanych z podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami w regionie
b) Budzenie o oznaczonej godzinie
c) Przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego)
d) Zamawianie taksówek,
e) Przechowywanie przedmiotów wartościowych w sejfie hotelowym lub depozycie recepcyjnym
13. Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.
14. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.30 dnia następnego, chyba że indywidualne umowy lub uzgodnienia z Hotelem stanowią inaczej.
15. Przedłużenie doby hotelowej lub zajmowanie pokoju hotelowego bez uzgodnienia do 2h traktowane jest jako połowa doby hotelowej, a Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy ceny za pełną dobę, natomiast powyżej 2h traktowane jest jako wynajem pokoju na pełną dobę hotelową i będzie obciążane zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu pokoi za pełną dobę, chyba że Hotel ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby.
16. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19.00 w przeddzień dnia, w którym upływa termin pobytu.
17. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi i istniejących możliwości.

18. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu hotelowego.
19. Wszyscy Goście i osoby towarzyszące podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą zameldowania jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie hotelowej karty meldunkowej.
20. W okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z Covid-19 do odwołania, hotelowa karta meldunkowa będzie zawierać informację o zaszczepieniu na potrzeby przestrzegania limitów hotelowych, którą Gość jest zobowiązany wypełnić.
21. Osoby niezameldowane mogą przebywać za zgodą i na odpowiedzialność Gościa w zajmowanym przez niego pokoju hotelowym wyłącznie od godz. 09.00 do godz. 22.00. Po godz. 22.00 istnieje obowiązek zameldowania dodatkowych osób. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął pokój hotelowy – w przeciwnym wypadku ponosi on odpowiedzialność za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego. Zameldowanie dodatkowej osoby lub jej niezgłoszenie pomimo przebywania, powoduje konieczność poniesienia przez Gościa dodatkowych kosztów za tą osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem
22. Gość nie może przekazywać pokoju hotelowego innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
23. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych gości albo szkodę na osobie innych gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu lub zakłócił pobyt innych gości lub funkcjonowanie Hotelu. O realizacji w przyszłości wobec Gościa prawa Hotelu do odmowy świadczenia usługi hotelarskiej, Gość zostanie poinformowany przez personel Hotelu.
24. W przypadku ponownego pobytu w Hotelu Gościa, który poprzednio naruszył regulamin hotelowy, Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, jak i dalszego świadczenia usług temu Gościowi oraz osobie, która dokonała rezerwacji. Osoby takie są zobowiązane do zastosowania się do żądania Hotelu i
niezwłocznego opuszczenia terenu Hotelu. Wobec bezskuteczności żądania Hotelu, Hotel jest uprawniony do powiadomienia właściwych organów celem niezwłocznego usunięcia Gościa.
25. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu cywilnego, o ile Hotel nie postanowił inaczej w regulaminach ogólnie dostępnych dla gości (poprzez ustalenie niniejszego regulaminu hotelowego lub innych regulaminów szczególnych).

26. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Hotel zastrzega sobie prawo obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody, po jego wyjeździe.
27. Rzeczy wartościowe powinny być oddane przez Gościa na przechowania w sejfie hotelowym lub depozycie recepcyjnym, pod rygorem braku odpowiedzialności Hotelu za ich uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.
28. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie do sejfu hotelowego lub depozytu recepcyjnego pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
29. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na terenie Hotelu oraz znajdujących się w nim rzeczy, bez względu na to gdzie został pozostawiony (na parkingu przed Hotelem i bez względu na to czy Hotel z tego tytułu pobiera opłatę. Wszystkie parkingi na terenie Hotelu, w tym parking podziemny, są niestrzeżone i niedozorowane, choć mogą być monitorowane przy pomocy kamery. Pozostawienie przez Gościa samochodu lub innego pojazdu na terenie Hotelu traktowane jest jako najem powierzchni parkingowej/miejsca postojowego.
30. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu pieniężnego w wysokości należności za cały pobyt. Przedpłata może zostać pobrana przez Hotel gotówką, przy pomocy pneautoryzacji z karty płatniczej wskazanej przez osobę dokonującą rezerwacji, bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Hotel. W przypadku odmowy dokonania w/w wpłaty Hotel ma prawo odmówić dokonania rezerwacji.
31. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Hotelu (choroba Gościa lub towarzyszących mu osób przebywających w Hotelu, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu niż Hotel, inne wypadki losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia Hotelu), nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
32. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej podanej przez Gościa jako gwarancja rezerwacji/płatności za pobyt.
33. Płatności Gościa za usługi hotelowe (w tym m.in. vouchery kwotowe, kaucje, tzw. kredyt na pokój, usługi spa, itp.) dokonywane w walucie obcej będą realizowane w PLN z zastosowaniem średniego kursu dewizowego NBP z dnia poprzedniego minus 10%. Pozostała do rozliczenia kwota będzie zwracana w PLN.
34. Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokoju hotelowym i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju hotelowego.
36. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
37. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach hotelowych używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
38. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
39. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości.
40. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej może skutkować karą pieniężną za każdy pokój zgłaszający skargę według cennika Hotelu.
41. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Hotelu. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza regulamin hotelowy, i Hotel może spowodować usunięcie tej osoby z terenu Hotelu, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z regulaminem hotelowym. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.
42. Przestrzenie ogólnodostępne Hotelu są monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.
43. W przypadku konieczności interwencji przedstawiciela Hotelu względem Gościa zakłócającego funkcjonowanie Hotelu, interwencja może zostać zarejestrowana w postaci zapisu dźwiękowego lub wizyjnego, celem ochrony dóbr osobistych i materialnych zarówno Hotelu jak i interweniującego przedstawiciela Hotelu. Zarejestrowanie interwencji będzie w razie konieczności służyć jako środek dowodowy w celu wykazania rzeczywistego stanu faktycznego.


44. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, w tym w pokojach hotelowych, korytarzach, klatce schodowej, holu, patio, punktach gastronomicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych:
f) Palarnia na balkonach zewnętrznych w pokojach które je posiadają
g) Palarnia w ogródku restauracyjnym w okresie wiosenno – letnim
h) Palarnia na zewnątrz przed wejściem hotelowym. Jeśli obsługa Hotelu stwierdzi, że Gość złamał zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym, Hotel może naliczyć karą pieniężną za każdorazowe złamanie w/w zakazu według cennika Hotelu, niezależnie od obciążenia Gościa kosztami doprowadzenia pokoju hotelowego do poprzedniego stanu (odświeżenie) – wietrzenie, czyszczenie chemiczne pościeli, firan i zasłon, wykładzin, dywanów, itp. W przypadku uruchomienia alarmu p.poż. w wyniku zadymienia Gość zostanie obciążony karą pieniężną według cennika Hotelu.
45. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe. Pokoje hotelowe otwierane i zamykane są za pomocą kart zbliżeniowych, programowanych i wydawanych w Recepcji podczas procedury zameldowania. W przypadku utraty karty Gość jest proszony o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w Recepcji, która ma możliwość wyrobienia duplikatu karty i blokady utraconej karty.
46. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i braki wyposażenia w pokoju hotelowym oraz w każdym innym miejscu na terenie Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej Hotelowi
następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej). Cennik Hotelu – cennik hotelowych kar pieniężnych stanowi załącznik do regulaminu hotelowego. 47. Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Hotel szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Hotel ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.
48. Z restauracji, oraz innych punktów gastronomicznych nie wolno wynosić naczyń i żywności oraz innych rzeczy, jak również spożywać własnego jedzenia i napojów, w tym alkoholu.
49. Hotel dopuszcza do przebywania zwierząt na terenie hotelu za dodatkową opłatą. Jeśli zwierzę będzie zakłócać spokój w przestrzeni hotelowej lub wyrządzać w nim szkody obsługa hotelu może naliczyć kary zgodnie z ich cennikiem lub wymeldować gościa.


50. Ze względów sanitarnych i higienicznych Gość jest zobowiązany do niewprowadzania zwierząt do wewnętrznych punktów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Hotelu. Dopuszcza się przebywanie zwierząt w punktach gastronomicznych sezonowych – zewnętrznych.
51. Właściciel lub opiekun zwierzęcia, z którym przebywa on na terenie Hotelu jest zobowiązany do prowadzenia go na uwięzi oraz usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
52. Gość korzystając ze Strefy Basenowej (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz Wellness & SPA, powinien poruszać się w klapkach gumowych (antypoślizgowych) i właściwym ubiorze, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pod rygorem braku odpowiedzialności Hotelu za ewentualne szkody związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Goście korzystający z saun, basenów, komory tlenowej , bawialnie oraz siłownie pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo w przypadku nieprzestrzegania regulaminów dotyczących funkcjonowania tych stref lub zaleceń personelu albo korzystania z odstępstwem od przyjętych zasad ”na własną prośbę”.
53. Gość korzystając z obiektów sportowych i rekreacyjnych powinien poruszać się w obuwiu sportowym i właściwym ubiorze oraz stosować odpowiednie środki
54. Gość będący w stanie nietrzeźwości albo w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub środka odurzającego, nie może korzystać ze Strefy Basenowej Wellness & SPA oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, pod rygorem braku odpowiedzialności Hotelu za ewentualne zdarzenia z udziałem takiej osoby.
55. Hotel jest obiektem wypoczynkowo-rekreacyjnym typu Resort, który ma zapewnić relaks i pełną swobodę podczas pobytu. Po Hotelu można się poruszać w szlafrokach, które są na wyposażeniu hotelu za dodatkową opłatą ) uprzejmie prosimy nie wchodzić w szlafrokach do restauracji, i innych punktów gastronomicznych zlokalizowanych w Hotelu, nie jeździć na rowerach, rolkach, deskorolkach, po punktach gastronomicznych i przestrzeniach ogólnodostępnych
56. Zabrania się w przestrzeni powietrznej otwartej (nad terenem Hotelu) i w przestrzeniach powietrznych zamkniętych (duże pomieszczenia typu: hol, patio, sala konferencyjna, , restauracja, puszczania dronów i innych podobnych bezzałogowych, zdalnie sterowanych modeli i urządzeń latających, bez uzyskania zgody Hotelu.
57. Zabrania się wchodzenia na teren niedostępny, nieprzeznaczony dla Gościa, w szczególności na teren zaplecza, teren strefy technicznej lub gospodarczej, teren budowy, teren usuwania awarii, itp.
58. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Hotelu.


59. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez swojego pracownika lub inną osobę której Hotel powierzył wykonywanie usług w swoim imieniu, gdy ich zachowanie lub wyrządzone szkody nie pozostają w związku z wykonywaniem przez nich pracy lub powierzonych usług, w szczególności gdy nie wystąpiły podczas wykonywania ich obowiązków lecz w czasie przebywania
przez nich na terenie Hotelu przed lub po wykonaniu pracy/usług, w celach noclegowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych, prywatnych, biznesowych, itp. 60. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na jego koszt na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez miesiąc (artykuły spożywcze i środki higieny osobistej będą przechowywane przez 24 godziny), a po upływie tego okresu przejdą na własność Hotelu albo zostaną zutylizowane/zniszczone albo przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
62. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Hotel do celów meldunkowych i innych potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, i celów marketingowych oraz na umieszczenie danych Gościa w bazie danych Hotelu, a także wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert Hotelu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
63. Regulaminy przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych są integralną częścią regulaminu hotelowego.

Dziękujemy za stosowanie się do postanowień powyższego regulaminu hotelowego. W razie pytań i niejasności, do Państwa dyspozycji jest Recepcja przez 24h/dobę.

Życzymy miłego pobytu w naszym Hotelu. Zarząd Hotelu Aquarius Odolion

Załącznik do regulaminu hotelowego Cennik hotelowych kar pieniężnych Za każdy jednorazowy przypadek: 1. Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych – 600PLN 2. Przebywanie ze zwierzęciem w miejscach niedozwolonych – 600 PLN 3. Zakłócanie ciszy nocnej – 600 PLN 4. Bezpodstawne uruchomienie alarmu – 600 PLN 5. Parkowanie w miejscach niedozwolonych – 300 PLN 8. Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 800 PLN

Uwaga: Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Hotel szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Hotel ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody. Zarząd Hotelu Aquarius Odolion