REGULAMIN REZERWACJI HOTELU AQUARIUS W ODOLIONIE 87-700 UL. SZOSA CIECHOCIŃSKA 7

REZERWACJA GWARANTOWANA

W przypadku rezerwacji gwarantowanej tj. potwierdzonej kartą kredytową, przelewem bankowym lub gotówką – opłacie podlega 50% wartości pakietu/pobytu zawsze w zależności od dokumentów otrzymanych przez Gości od Hotelu Aquarius*** Odolion

ANULACJE

W przypadku anulacji pobytu, za który wpłynęła kwota potwierdzająca rezerwację – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Hotel Aquarius może jednak  zaproponować Gościowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni w miarę dostępności posiadanych wolnych pokoi. Jeśli rezerwacja dotyczy długich weekendów i świąt wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.

ZOBOWIĄZANIA

Gość zobowiązany jest uregulować całą lub pozostałą należność za pakiet/ pobyt w momencie wmeldowania. W momencie odmowy Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju. Za usługi dodatkowe, domówione podczas pobytu Gość zobowiązany jest do uregulowania należności w Recepcji, gdy przekracza ona kwotę 300zł.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości będących w hotelu po raz pierwszy.

W momencie odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju. Recepcjonista ma obowiązek prosić o uregulowanie rachunku wcześniej niż przy wyjeździe, w momencie gdy rachunek przekracza kwotę 300zł.

W przypadku zaistnienia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość obciążony zostanie kosztami dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju w wysokości 600 zł.

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG NOCLEGOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) na rzecz Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).

Usługodawca (rozumiany zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) oświadcza, że jest uprawniony do pośredniczenia – na podstawie odrębnej umowy agencyjnej – w zawieraniu umów związanych z rezerwacją pokoi pomiędzy Obiektem a Klientem.

Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.

Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej poszczególnego Obiektu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).

Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.

DEFINICJE

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

Obiekt– podmiot, na rzecz którego Usługodawca działa (na podstawie odrębnej umowy) jako agent realizujący Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Usługę opisaną poniżej;

Klient– oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację w Systemie;

Regulamin– oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;

Umowa– oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji pokoi, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;

Usługa– oznacza usługę rezerwacji pokoi w Obiekcie, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegającą na dokonywaniu, zmianie, bądź anulowaniu rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz umożliwieniu dokonania płatności za rezerwację. Szczegółowy opis Usługi obejmuje pkt 3 niniejszego Regulaminu;

Usługodawca– oznacza spółkę TSA Sp. z o.o. z siedzibą w Stawkach, ul. Aleja Marii Danilewicz Zielińskiej 19 A, 87-700 Aleksandrów Kujawski , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ), pod numerem KR0000642841S ; NIP: 891-162-73-92; REGON: 365690542

Usługa świadczona drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);

System Teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);

System– System rezerwacji Profitroom Booking Engine, będący własnością i obsługiwany przez Usługodawcę, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji; rodzaj Systemu Teleinformatycznego;

Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).

RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji wybranego pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji. Usługodawca nie zawiera na rzecz Obiektu umów świadczenia usług hotelowych, w szczególności Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia innych usług, w tym wszelkich hotelowych, z wyjątkiem usług związanych z dokonaniem, zmianą bądź anulowaniem rezerwacji pokoju/wybranych pokoi w Obiekcie. Przedmiotowe umowy zawierane są na warunkach określonych odrębnie przez Obiekt.

Warunkiem świadczenia Usługi jest:

zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy;

złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy oświadczenia o:

prawdziwości danych przekazanych Usługodawcy;

wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych Usługodawcy w celu świadczenia Usługi;

przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm.);

o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT, jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu.

Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.

Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.

REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE

Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.

Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:

wybór usług hotelowych świadczonych przez Obiekt, w oparciu o podane w Systemie dane i informacje, w szczególności dostępność i cenę rezerwacji pokoju; podane w Systemie ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie usługi wskazane jako jej składniki;

wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji – w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu – w ramach Systemu udostępnionego na stronie internetowej Obiektu;

potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;

dokonanie płatności jeśli wymagają tego warunki cenowe Obiektu, na wybranych warunkach;

po wpisaniu danych rezerwacyjnych i potwierdzeniu akceptacji Regulaminu, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą kod i potwierdzenie rezerwacji wraz z warunkami płatności oraz zasadami jej zmiany bądź anulowania. Z momentem wysłania potwierdzenia, umowę rezerwacji uważa się za zawartą.

Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych pokoi w Obiekcie. W takim przypadku, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości dokonania rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:

wybór opcji “Modyfikuj” w przesłanej do Klienta wiadomości obejmującej potwierdzenie rezerwacji, o której mowa w pkt 4.2 lit. e Regulaminu;

wybór wyżej opisanej opcji spowoduje uruchomienie w przeglądarce internetowej systemu do zarządzania rezerwacją. W systemie do zarządzania rezerwacją należy wybrać opcję “Anuluj”, a następnie należy opisać przyczynę anulacji;

po dokonaniu anulowania rezerwacji, Klient otrzyma w sposób automatyczny na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie anulowania rezerwacji, a w razie anulowania bezkosztowego i dokonania wcześniej płatności za rezerwację, wpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności w ramach rezerwacji.

Zmiana rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:

wybór opcji “Modyfikuj” w przesłanej do Klienta wiadomości obejmującej potwierdzenie rezerwacji, o której mowa w pkt 4.2 lit. e Regulaminu;

wybór wyżej opisanej opcji spowoduje uruchomienie w przeglądarce internetowej systemu do zarządzania rezerwacją. W systemie do zarządzania rezerwacją należy wybrać opcję “Modyfikuj”, a następnie należy szczegółowo opisać prośbę o modyfikację;

po wysłaniu prośby o modyfikację, Obiekt skontaktuje się z gościem w celu poinformowania o statusie modyfikacji.

OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

świadczenia Usługi z należytą starannością.

W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do Systemu, awarią łączy telekomunikacyjnych, poza przypadkami gdy do takiego zdarzenia doszłoby z winy umyślnej Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.

OBOWIĄZKI KLIENTA

W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:

przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;

przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;

prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;

niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;

nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;

niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.

Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:

naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;

niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;

braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.

Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:

zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;

wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.

Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.

Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.

Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.

REKLAMACJE

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.

Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.

W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.

DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  TSA SP.ZO.O.. z siedzibą w Stawkach  ul. Aleja Marii Danilewicz Zielinskiej 19 A 87-700  Stawki , KRS0000642841: REGON:365690542 , NIP: 891 162-73-92

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do TSA SP.ZO.O. 

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

Na potrzeby rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące dO TSA SP.Z.O.O.przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator może pobierać dane od podmiotów trzecich, które mogą zarezerwować Państwu pobyt w hotelach należących do Administratora.

Administrator nie pobiera danych ze źródeł powszechnie dostępnych.

Pani/Pana dane zostaną przekazane do usługodawcy, jakim jest TSA SP.Z.O.O. siedzibą w STAWKACH, ul. Aleja Marii  Danilewicz Zielinskiej 19 a 87-700 Stawki -, KR0000642841S ; NIP: 891 162-73-92; REGON: 365690542– dane zostaną przekazane w celu umożliwienia Państwu rezerwacji pokoi hotelowych.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, którzy będą odpowiedzialni za zrealizowanie płatności za pokoje i/lub usługi – podmioty te są osobnymi administratorami danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;

żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,

złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.

Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Obiektu i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 2024- 01.15

Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu;

wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług;

zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;

zmiany zakresu działalności Usługodawcy.

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.

Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z dnia 2 marca 2017 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPM Hotele SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS:0000175947, REGON:016865236, NIP: 5291626119.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie,

przesyłania do Państwa newslettera,

rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do  TSA SP.Z.O.O. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Na potrzeby przesyłania do Państwa newslettera przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail.

Na potrzeby rezerwacji pokoi, a także usług oferowanych przez podmioty należące do TSA SP.ZO.O. przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

w przypadku odpowiedzi na zapytanie, do momentu przekazania odpowiedzi, a po tym okresie, przez okres 1 roku,

w przypadku newslettera, do momentu wycofania zgody na takie działanie,

w przypadku rezerwacji pokoi i/lub usług, przez okres 3 lat od momentu zarejestrowania danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator może pobierać dane od podmiotów trzecich, które mogą zarezerwować Państwu pobyt w hotelach należących do Administratora.

Administrator nie pobiera danych ze źródeł powszechnie dostępnych.

Pani/Pana dane zostaną przekazane do usługodawcy, jakim jest TSA SP.Z.O.O. w Stawkach  ul. Aleja Mari Daniliewicz Zieliniskiej 19 A, KRS0000642841 ; NIP: 891 -162 -73 92; REGON365690542– dane zostaną przekazane w celu umożliwienia Państwu rezerwacji pokoi hotelowych.

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, którzy będą odpowiedzialni za zrealizowanie płatności za pokoje i/lub usługi – podmioty te są osobnymi administratorami danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;

żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 

 

 

blank

Niezapomniane Andrzejki w Toruniu! Zarezerwuj miejsce na najlepszej imprezie tego roku.

Baw się przy muzyce DJ’a i saksofonisty, jedz pyszne dania naszego Szefa Kuchni i delektuj się drinkami na bazie Toruńskich Wódek Gatunkowych.